Strategistrækning J4.06.05

Strategistrækningen starter ved Virksunddæmningens østlige punkt syd for Sundstrup og slutter ved Knudshoved på Lovns halvøen.

Strækningen er 22,7 km lang og ligger i Viborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Om Strategistrækning J4.06.05

Inden for strategistrækningen ligger byerne Gedsted og Sundstrup, sommerhusområderne Liengård og Hverrehus, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-området nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Lerkenfeld Ådal; Lounshalvøen og Ulbjerg Klint.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre