Strategistrækning J4.06.02

Strategistrækningen starter ved Resen og slutter nord for Højslev Stationsby og omfatter byen Skive.

Strækningen er 7,8 km lang og ligger i Skive Kommune og Viborg Kommune..

Om Strategistrækning J4.06.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Skive og Højslev Stationsby, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om beredskabsstationer, en fredet bygning, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-områderne nr. 40, Karup Å samt nr. 41, Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Karup Å.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre