Strategistrækning J4.06.01

Strategistrækningen starter ved Eskov Strandpark ved grænsen til delstrækning J4.07 og slutter ved Resen nord for Skive.

Strækningen er 34,3 km lang og ligger i Skive Kommune.

Om Strategistrækning J4.06.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Skive, sommerhusområderne Lyby Strand, Eskov Strandpark, Grønning Strand, Astrup Vig og Sundgården, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, ledeværk, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura 2000-området nr. 30, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Skive Kystskrænt; Grønningøre; Jenle og Hagensmølle Hulveje.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre