Strategistrækning J3.02.03

Strategistrækningen omfatter Lild Strand by. Strækningen er 1,5 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Strækningen er 1,5 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Om Strategistrækning J3.02.03

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en kirke.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt nr. 44, Lild Strand og Lild Strandkær ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre