Strategistrækning J3.02.01

Strategistrækningen starter ved grænsen til delstrækning J3.01 og omfatter Hanstholm by. Strækningen er 12,7 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Strækningen er 12,7 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Om Strategistrækning J3.02.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Hanstholm samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder.

Natura2000-området nr. 24, Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af hede og overdrev.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre