Strategistrækning J2.04.01

Strategistrækningen starter vest for Hvide Sande by og slutter vest for Husby Klitplantage og er geografisk identisk med delstrækning J2.04. Strækningen er 34 km lang og ligger i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommune.

Strækningen er speciel, da den udgør en barriere, der beskytter en lukket fjord og et stort lavtliggende bagland. I Kystplanlægger er der ikke taget højde for den kombinerede risiko for oversvømmelse og erosion, der vil kunne forekomme ved gennembrud af tangen.

Et gennembrud af tangen og deraf følgende oversvømmelse af baglandet, vil kunne medføre en væsentligt større samlet risiko end den der fremgår af risikokortlægningen i Kystplanlægger.

Strækningen er 34 km lang og ligger i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommune.

Om Strategistrækning J2.04.01

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Søndervig, Vester Husby, Vedersø Klit, Hovvig og Klegod, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om fredede bygninger og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 66, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord samt nr. 74, Husby klit ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede, mose og sø. Der er desuden fredningerne Nørre Lyngvig; Vedersø Klit og Veststadil Fjord, Husby Klit.

Læs mere om strategierne her

For erosion er der på kort sigt beregnet: Meget lav til lav risiko inden for strategistrækningen. Dog er erosionsrisikoen på kort sigt reelt højere end den beregnede risiko. Det skyldes den store kroniske erosion, som forringer kystprofilet og øger muligheden for gennembrud af klitbarrieren. Et gennembrud vil i givet fald betyde forøget oversvømmelsesfare i det lavtliggende bagland, som rummer en række sårbarheder, der normalt beskyttes af klitbarrieren.
Disse sårbarheder er ikke medtaget i erosionsberegningen, som begrænser sig til at medregne de sårbarheder, der ligger foran klitbarrieren i det område, hvor erosionen foregår.
Den kombinerede risiko i forhold til både erosion og oversvømmelse, der vil fremkomme ved et gennembrud af klitterne, er ikke beregnet og fremgår derfor ikke af Kystplanlægger. Den kombinerede risiko vurderes at være væsentligt højere, end den risiko, der vises for henholdsvis erosion og oversvømmelse hver for sig.

En detaljeret analyse af strækningens stor kronisk erosion og behovet for kystbeskyttelse er analyseret i forbindelse med Fællesaftalen, som dækker kyststrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på den jyske vestkyst. Fællesaftalen er indgået mellem Staten og de fire Vestkystkommuner Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted.

Gå til "Fællesaftale mellem Lodbjerg og Nymindegab"

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre