Strategistrækning F2.13.03

Strategistrækningen starter nord for Lohals og slutter ved Hou Strand og grænsen til delstrækning F2.14. Strækningen er 3,2 km lang og ligger i Langeland Kommune.

Udsnit af kort der viser strækning med strategiforslag

Om Strategistrækning F2.13.03

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder.

Natura2000-området nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Øren.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen (PDF) 

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre