Delstrækning F2.13

Delstrækningen F2.13 ligger i Langeland Kommune og er ca. 33 km lang. Delstrækningens sydlige grænse er placeret ved Peløkke og den nordlige grænse er placeret ved Hou Strand. F2.13 omfatter strategistrækningerne: F2.13.01 - F2.13.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.13.01     F2.13.02     F2.13.03

F2.13 omfatter strategistrækningerne: F2.13.01 – F2.13.03.

Om delstrækning F2.13

Delstrækningens afgrænsning er valgt på baggrund af den overordnede nordgående sedimenttransportretning og de få små lavtliggende områder. Delstrækningens sydlige grænse er placeret ved Peløkke og den nordlige grænse er placeret ved Hou Strand.

Byer/sommerhusområder

Der er flere små byer langs kyststrækningen, herunder Dagelykke og Lohals, samt sommerhusområderne Helletofte Strand og Stoense Udflyttere. Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Den sydligste ende af delstrækningen berøres af Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav. Den centrale del af kyststrækningen ligger ud til Natura2000 område nr. 116 Centrale Storebælt. Omkring Lohals ligger Natura2000 område nr. 255 Stigtehave, Bræmlevænge og Mørkholm Skov. Der er enkelte små fredede område langs med delstrækningen, blandt andre Emmerbølle Strand. På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper, i form af søer, strandenge, overdrev og moser.