Strategistrækning F2.13.01

Strategistrækningen starter ved Peløkke og grænsen til delstrækning F2.16 og slutter syd for Stoense. Strækningen er 23,2 km lang og ligger i Langeland Kommune.

Udsnit af kort der viser strækning med strategiforslag

Om Strategistrækning F2.13.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Rudkøbing og Tranekær, sommerhusområdet Helletofte Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen samt nr. 127, Sydfynske Øhav ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Tranekær Park og Sø; Emmerbølle Strand og Tranekær Slotsallé.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre