Strategistrækning F2.04.04

Strategistrækningen starter ved Thurø Sejlklub og slutter ved Grastenhus og dækker kysten ved Thurø Bund. Strækningen slutter ved grænsen til delstrækning F2.05. Strækningen er 4,9 km lang og ligger i Svendborg Kommune.

Udsnit af kort der viser strækning med strategiforslag

Om Strategistrækning F2.04.04

Inden for strategistrækningen ligger byen Thurø By samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 242, Thurø Rev ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, overdrev og strandeng.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre