Strategistrækning F2.04.01

Strategistrækningen starter ved Skårupøre og slutter ved Bjørnemose Gods på Fyn og inkluderer desuden strækningen fra Møllegaardens Strand Camping til øst for Thurø by på Thurøs nordkyst. Strækningen er 8,1 km lang og ligger i Svendborg Kommune.

Udsnit af kort der viser strækning med strategiforslag

Om Strategistrækning F2.04.01

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse, landbrugsarealer, skov samt naturområder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre