Strategistrækning F2.02.02

Strategistrækningen starter ved Slude Strand og slutter ved Kløverhage ved grænsen til delstrækning F2.03. Strækningen er 2,6 km lang og ligger i Nyborg Kommune.

Udsnit af kort der viser strækning med strategiforslag

Om Strategistrækning F2.02.02

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Slude Strand og Tårup Strand samt landbrugsarealer og skov.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 117, Kajbjerg Skov; nr. 118, Søer ved Tårup og Klintholm samt nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Tårup Strand; Tårup Lergrav Klokkefrøer og Holckenhavn Gods.

Nyborg Kommune har oplyst, at der i området allerede findes en lokalplan (Lokalplan nr. 240), hvori det oplyses at der i forbindelse med klimatilpasning skal udføres kyst- og stormflodssikring.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre