Delstrækning F2.02

Delstrækningen F2.02 ligger i Nyborg Kommune og strækker sig fra kystfremspringet øst for Holckenhavn til Kløverhage. Strækningen er ca. 7 km lang og ligger ud til Storebælt. F2.02 omfatter strategistrækningerne: F2.02.01 - F2.02.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.02.01     F2.02.02

F2.02 omfatter strategistrækningerne: F2.02.01 – F2.02.02.

Om delstrækning F2.02

Grænserne for delstrækningen er fastlagt på baggrund af den dominerende nordgående sandtransportretning. Delstrækningen strækker sig fra kystfremspringet øst for Holckenhavn til Kløverhage, er ca. 7 km lang og beliggende ud til Storebælt. 

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger sommerhusområderne Slude Strand og Tårup Strand. Langs med kyststrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Delstrækningen ligger ud til tre Natura2000 områder: nr. 116 Centrale Storebælt, nr. 117 Kajbjerg Skov og nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm. Det store fredede område Holckenhavn Gods ligger inden for delstrækningen. Store dele af strækningen er omfattet af §3 beskyttede naturtyper, herunder strandenge, søer, moser og overdrev.