Strategistrækning F1.02.03

Strategistrækningen starter nord for Bogense og slutter ved i bunden af bugten Nærå Strand. Strækningen er 54,9 km lang og ligger i Nordfyns Kommune.

Strækningen er 54,9 km lang og ligger i Nordfyns Kommune.

Om Strategistrækning F1.02.03

Inden for strategistrækningen ligger byen Bogense, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en fredet bygning og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en bølgebryder, diger, høfder, ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærå ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Præsteskoven nord for Idyllendal; Lisbjerg Mose; Nørreby Hals; Kissebjerg-Øen og Æbelø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre