Strategistrækning F1.02.02

Strategistrækningen omfatter Bogense by. Strækningen er 6,8 km lang og ligger i Nordfyns Kommune.

Strækningen er 6,8 km lang og ligger i Nordfyns Kommune.

Om Strategistrækning F1.02.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Bogense, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om beredskabsstationer, en kirke, fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 108, Æbelø, havet syd for og Nærå ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Nordfyns Kommune har startet et kommunalt fællesprojekt på strækningen samt strækningen mod nord omkring Bogense. Projektet omhandler forhøjelse af diger samt skråningsbeskyttelser.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre