Delstrækning J2.05

Delstrækningen J2.05 er en del af kommunerne Holstebro og Lemvig. Delstrækningen starter ved Husby Klitplantage til Fjaltring. Strækningen er ca. 21 km lang. J2.05 omfatter strategistrækningerne: J2.05.01 – J2.05.03

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.05.01    J2.05.02    J2.05.03

J2.05 omfatter strategistrækningerne: J2.05.01 – J2.05.03

Om delstrækning J2.05

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt på baggrund af den dominerende transportretning og geologien ved den nordlige grænse til J2.07. Delstrækningen afgrænses i syd ved Husby Klitplantage og i nord ved Fjaltring. Kyststrækningen er ca. 21 km lang og ligger i Holstebro Kommune og Lemvig Kommune.

Byer/sommerhusområder

Holstebro Kommune: Her ligger byerne Harbogårde, Fjand Gårde, Nørre Fjand og Thorsminde, samt sommerhusområdet Bjerghuse.

Lemvig Kommune: Her ligger byerne Mårup Gård og Sønderby Gårde.

Langs dele af strækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura2000-område nr. 74 Husby Klit (Holstebro Kommune) samt Natura2000-område nr. 65 Nissum Fjord (Holstebro og Lemvig Kommuner). I havet ud for delstrækningen ligger Natura2000-område nr. 220 Sandbanker ud for Thorsminde. Inden for delstrækningen ligger de fredede områder Bøvling Klit og Holmen.

Langs hele delstrækningen er der beskyttede §3 naturtyper i form af strandeng, søer, vandløb, mose, eng og overdrev.