Delstrækning S5.12

Delstrækningen S5.12 er en del af Guldborgsund Kommune og starter ved Guldborg til Farnæs Skov. Strækningen er ca. 51 km lang. S5.12 omfatter strategistrækningerne: S5.12.01 – S5.12.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.12.01    S5.12.02    S5.12.03

S5.12 omfatter strategistrækningerne: S5.12.01 – S5.12.03.

Om delstrækning S5.12

Delstrækningen er udpeget pga. de store sammenhængende lavtliggende områder og kystens bugtende natur. Delstrækningen strækker sig fra Guldborg til Farnæs Skov. Kyststrækningen er ca. 51 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Alstrup, Vester Klippinge, Grøftestykkerne, Egense, Vålse, Storholm, Sortekammer, Gammel Orehoved, Orehoved, Gåbense, Bondens Nakke, Sibirien og Havnsø.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, søer, moser, vandløb og overdrev langs delstrækningen.