Delstrækning S5.10

Delstrækningen S5.10 er en del af Lolland Kommune og starter ved Nakskov til Theilsskov. Strækningen er ca. 74 km lang. S5.10 omfatter strategistrækningerne: S5.10.01 – S5.10.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.10.01    S5.10.02

S5.10 omfatter strategistrækningerne: S5.10.01 – S5.10.02.

Om delstrækning S5.10

Delstrækningen er udpeget på baggrund af de store sammenhængende lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Nakskov til Theilsskov. Kyststrækningen er ca. 74 km lang og ligger i Lolland Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Lodshuse, Nakkehuse, Langø, Nakskov, Lindelse, Vindø, Tårs, Korsnakke, Vindebyskov, Onsevig, Nybølle Strand, Ravnsholt og Nøbbet Østerskov.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Inderfjord, samt nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

Der er §3 beskyttet natur langs delstrækningen i form af strandeng, søer, vandløb, mose, eng og overdrev.