Delstrækning S5.05

Delstrækningen S5.05 er en del af Guldborgsund kommune og starter ved Ulslev til Gedser Odde. Strækningen er ca. 21,5 km lang. S5.05 omfatter strategistrækningerne: S5.05.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.05.01

S5.05 omfatter strategistrækningerne: S5.05.01.

Om delstrækning S5.05

Delstrækningen er udpeget med baggrund i det store sammenhængende lavtliggende område og den ensrettede sedimenttransportretning. Delstrækningen strækker sig fra Ulslev til Gedser Odde og ligger i Guldborgsund Kommune. Kyststrækningen er ca. 21,5 km lang og ligger ud til Østersøen.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Ulslev og Bøtø By samt sommerhusområderne Elkenøre, Sildestrup Strand, Laksenborg, Stovby Klit, Marielyst, Nykøbing Strandhuse og Gedesby Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer på dele af strækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Dertil ligger det fredede område Falsters Østkyst inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af vandløb, søer, strandeng, overdrev, eng og mose langs strækningen.