Delstrækning S5.01

Delstrækningen S5.01 er en del af Vordingborg Kommune og starter ved Tjørnemarke til Møn fyr. Strækningen er ca. 98 km lang og inkluderer Nyord. S5.01 omfatter strategistrækningerne: S5.01.01 – S5.01.05

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S5.01.01    S5.01.02    S5.01.03    S5.01.04    S5.01.05

S5.01 omfatter strategistrækningerne: S5.01.01 – S5.01.05

Om delstrækning S5.01

Delstrækningen er udpeget på grund af de større lavtliggende områder og den ensrettede sedimenttransport på nordkysten. Delstrækningen strækker sig fra Tjørnemarke til Møn fyr og inkluderer Nyord. Kyststrækningen er ca. 98 km lang og ligger i Vordingborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Stege, Bissinge, Tøvelde, Svensmarke, Slotshøj, Keldby og Nyord i nærhed til kysten. Dertil ligger sommerhusområderne Ulvshale, Ulvshale Strand og Fællesskov Strand langs delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000-områderne nr. 180 Stege Nor, nr. 168 Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund og nr. 171 Klinteskoven og klinteskov kalkgrund. Dertil ligger blandt andre de fredede områder Jordbassiner ved Stege, Ulvshale, Nyord, Ulvshale Skov og Høje Møn inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af vandløb, søer, overdrev, moser, strandeng og eng langs delstrækningen.