Delstrækning S2.02

Delstrækningen S2.02 er en del af kommunerne Odsherred, Frederikssund og Halsnæs. Strækningen dækker Yderbredningen i Isefjorden og afgrænses i nord ved indløbet til Isefjorden ved Korshage og Hundested Havn og i øst ved indløbet til Roskilde Fjord ved Sølager og Kulhuse. I sydvest afgrænses delstrækningen ved Lammefjordens indløb ved Kongsøre Skov og i sydøst ved Kyndby Huse. Strækningen er ca. 79 km lang. S2.02 omfatter strategistrækningerne: S2.02.01 – S2.02.06.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.02.01    S2.02.02    S2.02.03    S2.02.04    S2.02.05    S2.02.06

S2.02 omfatter strategistrækningerne: S2.02.01 – S2.02.06.

Om delstrækning S2.02

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde den nordlige del af fjorden samlet.

Delstrækningen dækker Yderbredningen i Isefjorden og afgrænses i nord ved indløbet til Isefjorden ved Korshage og Hundested Havn og i øst ved indløbet til Roskilde Fjord ved Sølager og Kulhuse. I sydvest afgrænses delstrækningen ved Lammefjordens indløb ved Kongsøre Skov og i sydøst ved Kyndby Huse. Delstrækningen ligger i Odsherred Kommune, Frederikssund Kommune og Halsnæs Kommune og er i alt 79 km lang.

Byer/sommerhusområder

Odsherred Kommune: Her ligger byerne Rørvig, Nykøbing Sjælland, Moseby og Strandhuse og sommerhusområderne Nakkehage og Bøsserup Huse.

Frederikssund Kommune: Her ligger byen Kyndby Huse og sommerhusområderne Dalby Huse, Landerslev Strand, Over Dråby Strand, Hjortegårde, Hornsved og Bakkegårde.

Halsnæs Kommune: Her ligger byen Hundested.

I Odsherred og Frederikssund Kommuner er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer

Natur

I Odsherred Kommune og Halsnæs Kommune ligger Natura 2000-område nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Odsherred Kommune ligger ligeledes Natura2000-område nr. 271 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov.

I Frederikssund Kommune ligger Natura2000-område nr. 245 Kyndby Kyst og nr. 133 Jægerspris Skydeterræn.

Det fredede områder Rørvig Skov ligger i Odsherred Kommune, ligeledes gør det fredede område Hov Vig. I Frederikssund Kommune ligger Dyssegården og Kulhuse, som er fredede områder. Ud for Hundested i Halsnæs Kommune ligger det fredede område Lynæs.

På store dele af strækningen er der §3-beskyttede naturtyper, særligt søer, strandenge og overdrev.