Delstrækning S2.01

Delstrækningen S2.01 er en del af Odsherred Kommune og starter ved Yderby Lyng og ved indløbet til Isefjorden på spidsen af Korshage. Strækningen er ca. 39 km lang. S2.01 omfatter strategistrækningerne: S2.01.01 – S2.01.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S2.01.01    S2.01.02    S2.01.03    S2.01.04

S2.01 omfatter strategistrækningerne: S2.01.01 – S2.01.04.

Om delstrækning S2.01

Grænserne er valgt af hensyn til en ensrettet materialevandring og de lavtliggende områder langs kysten.

Delstrækningens grænser ligger på Sjællands Odde ved Yderby Lyng og ved indløbet til Isefjorden på spidsen af Korshage. Strækningen ligger i Odsherred Kommune og er 39 km lang.

Byer/sommerhusområder

Odsherred Kommune: Her ligger byerne Yderby, Havnebyen og Nykøbing Sjælland, samt sommerhusområderne Overby Lyng, Klint, Klintehuse, Nyrup, Nygård, Vester Lyng, Nykøbing Lyng, Øster Lyng og Nakke Lyng.

Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Delstrækningen ligger ved Natura 2000-område nr. 243 Ebbeløkke Rev og nr. 134 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig.

Der ligger flere større fredede områder langs delstrækningen såsom Sjællands Odde, Klintebjerg og Fladvandet, Dybesø og Rørvig Skov.

Store dele af delstrækningen er §3-beskyttede naturtyper som overdrev og strandeng, samt mindre forekomster af søer, hede, eng og mose.