Delstrækning S1.04

Delstrækningen S1.04 er en del af kommunerne Kalundborg og Odsherred og starter ved spidsen af Røsnæs og Starreklinte. Strækningen er ca. 87 km lang og indeholder ørene Sejerø og Nekselø. S1.04 omfatter strategistrækningerne: S1.04.01 – S1.04.06.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S1.04.01    S1.04.02    S1.04.03    S1.04.04    S1.04.05    S1.04.06

S1.04 omfatter strategistrækningerne: S1.04.01 – S1.04.06.

Om delstrækning S1.04

Grænserne for delstrækningen er placeret for at holde det lavtliggende område samlet, samt af hensyn til ikke at dele byområder op.

Delstrækningen på 87 km afgrænses i vest ved spidsen af Røsnæs i Kalundborg Kommune og i øst ved Starreklinte i Odsherred Kommune. Delstrækningen indeholder herudover øerne Sejerø og Nekselø.

Byer/sommerhusområder

Kalundborg Kommune: Her ligger byerne Ågerup, Lille Vrøj, Havnsø og Tjørnemark, og sommerhusområderne Røsnæs Strandpark, Vollerup Overdrev, Svenstrup Overdrev, Eskebjerg Enghave og Eskebjerg Vesterlyng. På Sejerø ligger byerne Nordby, Sejerby, Kongstrup og Mastrup. Her ligger desuden sommerhusområderne Kyllinggård, Nordstrand, Svalegård og Fruergård.

Her ligger spredt bebyggelse og landbrugsarealer på både fastlandet og Sejerø [ikke kategoriseret sådan på Sejerø, men der ligger byer, som kun er en enkelt gård].

Natur

Delstrækningen ligger indenfor Natura 2000-område nr. 195 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord i Kalundborg Kommune og nr. 135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig i Kalundborg og Odsherred Kommune.

I Kalundborg Kommune ligger det store fredede område Saltbæk Vig og Eksbjerg Vesterlyng. Desuden er hele øen Nekselø et fredet område.

Der er store forekomster af de §3-beskyttede naturtyper sø, strandeng og hede. Her findes også en del overdrev, enge og moser. Det gælder både fastlandet og tilknyttede øer.