Delstrækning S1.02

Strategistrækningen starter nord for Drøsselbjerg Strand ved grænsen til delstrækning S1.01 og slutter nord for Kirke Helsinge Strand. Strækningen er 5,5 km lang og ligger i Kalundborg Kommune.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S1.02.01    S1.02.02    S1.02.03    S1.02.04    S1.02.05    S1.02.06

S1.02 omfatter strategistrækningerne: S1.02.01 – S1.02.06.

Om delstrækning S1.02

Grænserne for delstrækningen er valgt for at holde Jammerland Bugt samlet inklusiv de lavtliggende områder omkring Flasken.

Delstrækningen ligger i Kalundborg Kommune og afgrænses nord ved Drøsselbjerg Strand og ender ved spidsen af Asnæs. Strækningen er omtrent 59 km lang og indeholder desuden den ubeboede ø Musholm.

Byer/sommerhusområder

Kalundborg Kommune: Her ligger byen Reersø, samt sommerhusområderne Kirke Helsinge Strand, Dalby Strand og Dalby Hals, Landerne, Ornum Strand, Bjerge Sydstrand, Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand.

Langs den nordlige del af Jammerland Bugt ligger en stor del spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Natura 2000-område nr. 138 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken ligger indenfor delstrækningen i den sydlige del. Den nordligste spids af delstrækningen ligger desuden inden for Natura2000-område nr. 195 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord.

Asnæs Dyrehave i den nordlige ende af delstrækningen er fredet, og der er desuden en arealfredning af Flasken ved Reersø.

På store dele af delstrækningen ligger §3-beskyttede naturtyper i form af særligt strandenge og overdrev, men også enge, søer og moser.