Delstrækning S1.01

Delstrækningen S1.01 er en del af kommunerne Slagelse og Kalundborg og starter ved Svendstrup Strand i syd og Drøsselbjerg Strand i nord. Strækningen er ca. 16 km lang. J1.01 omfatter strategistrækningerne: S1.01.01 – J1.01.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S1.01.01    S1.01.02    S1.01.03

J1.01 omfatter strategistrækningerne: S1.01.01 – J1.01.03.

Om delstrækning S1.01

Grænserne for delstrækningen er strategisk placeret for at holde bugten og det lavtliggende område omkring bugten samlet.

Delstrækningen strækker sig omtrent 16 km og ligger i Slagelse Kommune og Kalundborg Kommune. Delstrækningen er afgrænset ved Svendstrup Strand i syd og Drøsselbjerg Strand i nord.

Byer/sommerhusområder

Slagelse Kommune: Her ligger sommerhusområderne Knivkær, Frølunde Fed, Næsby Strand, Kelstrup Strand, Almindkrog, Lille Kongsmark, Kongsmark Strand, Stillinge Strand, Bildsøstrand og Lynghuse.

Kalundborg Kommune: Her ligger sommerhusområderne Drøsselbjerglung, Drøsselbjerg Strand og Venemose.

Dele af strækningen består af landbrugsarealer og spredt bebyggelse.

Natur

I Slagelse Kommune ligger de fredede områder Bildsø Strand og Tude Å, Vårby Å. Desuden ligger §3-beskyttede naturtyper spredt langs størstedelen af delstrækningen i form af enge, moser, overdrev, strandenge og søer.

I Kalundborg Kommune ligger §3-beskyttede naturtyper i form af strandenge og overdrev.