Delstrækning J7.08

Delstrækningen J7.08 er en del af Sønderborg Kommune og starter ved Hellesø Klint til Sarup. Strækningen er ca. 41 km lang.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.08.01    J7.08.02

J7.08 omfatter strategistrækningerne: J7.08.01 – J7.08.02.

Om delstrækning J7.08

Delstrækningens afgrænsning er valgt ud fra det sammenhængende kystområde med mindre kystnære lavtliggende områder og kystorienteringen.

Delstrækningen strækker sig fra Hellesø Klint til Sarup og ligger ud til Lillebælt. Kyststrækningen er ca. 41 km lang og ligger i Sønderborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger blandt andre byerne Lavensby Strand, Havnbjerg Skov, Karlsminde, Tårup Strand, Sjellerupskov, Stenkobbel, Helved, Fynshav, Asserballeskov Strand, Ertebjerghav, Mommark og Sarup samt sommerhusområdet Købingsmark Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Natura 2000 område nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor og nr. 104 Lilleskov og Troldsmose ligger inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, vandløb, moser, enge og strandenge langs delstrækningen.