Delstrækning J7.04

Delstrækningen J7.04 er en del af Haderslev Kommune og starter ved Bæk til Stevelt Strand. Strækningen er ca. 31 km lang.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J7.04.01    J7.04.02

J7.04 omfatter strategistrækningerne: J7.04.01 – J7.04.02.

Om delstrækning J7.04

Delstrækningens afgræsning er valgt for at holde det smalle fjordsystem samlet.

Delstrækningen dækker Haderslev Fjord og strækker sig fra Bæk til Stevelt Strand. Kyststrækningen er ca. 31 km lang og ligger i Haderslev Kommune.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Bæk, Vonsbæk, Over Åstrup, Vesterris, Haderslev, Starup, Solkær, Sverdrup, Snabe og Stevelt.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Indløbet til Haderslev Fjord er omfattet af Natura 2000 område nr. 112 Lillebælt. Inden for delstrækningen ligger de fredede områder Vonsbæk Kirke og Starup Kirke.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, strandeng, eng, mose, vandløb og søer langs med delstrækningen.