Delstrækning J5.06

Delstrækningen J5.06 er en del af Norddjurs Kommune og starter ved Lystrup Strand til Hjembæk. Strækningen er ca. 36 km lang. J5.06 omfatter strategistrækningerne: J5.06.01 – J5.06.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.06.01     J5.06.02     J5.06.03

J5.06 omfatter strategistrækningerne: J5.06.01 – J5.06.03

Om delstrækning J5.06

Delstrækningen er udpeget på baggrund af den ensrettede transportretning og de spredte kystnære lavtliggende områder.

Delstrækningen løber fra Lystrup Strand til Hjembæk og Kyststrækningen er ca. 36 km lang og ligger ud til Kattegat i Norddjurs Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Havhuse, Hegedal, Fjellerup, Bønnerup Strand, Gjerrild og Hjembæk, samt sommerhusområderne Skovgårde Strand, Hegedal Strand, Fjellerup Strand og Gjerrild Nordstrand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs strækningen.

Natur

Størstedelen af strækningen er berørt af Natura 2000 område nr. 245 Ålborg Bugt, østlige del. Dertil ligger de fredede områder Havbakker Mejlgård og Gjerrild Nordstrand inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af hede, eng, strandeng, overdrev, mose søer og vandløb langs delstrækningen.