Delstrækning J5.05

Delstrækningen J5.05 er en del af kommuneren Randers og Norddjurs. Strækningen omfatter Randers Fjord og afgrænses ved fjordens udløb ved Udbyhøj. Strækningen er ca. 113 km lang. J5.05 omfatter strategistrækningerne: J5.05.01 – J5.05.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.05.01     J5.05.02     J5.05.03

J5.05 omfatter strategistrækningerne: J5.05.01 – J5.05.03.

Om delstrækning J5.05

Delstrækningen er udpeget for at holde fjorden med de større lavtliggende områder samlet. Delstrækningen omfatter Randers Fjord og afgrænses ved fjordens udløb ved Udbyhøj. Kyststrækningen er ca. 113 km lang og ligger i Randers Kommune og Norddjurs Kommune.

Byer/sommerhusområder

Norddjurs Kommune: Her ligger byerne Udbyhøj, Udby, Bode Enge, Bode og Grund.

Randers Kommune: Her ligger byerne Uggelhuse, Volkmølle Assentoft, Randers, Tjærby, Mellerup, Skalmstrup, Hvilhuse og Vasehuse.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Norddjurs Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord inden for delstrækningen.

Randers Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af vandløb, søer, strandeng, mose og overdrev på store dele af strækningen.