Delstrækning J5.01

Delstrækningen J5.01 er en del af Frederikshavn Kommune og starter ved Grenen til Haldbjerg. Strækningen er ca. 82 km lang og omfatter øerne Græsholm og Hirsholm. J5.01 omfatter strategistrækningerne: J5.01.01 – J5.01.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J5.01.01    J5.01.02    J5.01.03    J5.01.04

J5.01 omfatter strategistrækningerne: J5.01.01 – J5.01.04.

Om delstrækning J5.01

Delstrækningen er udpeget pga. den sydgående sedimenttransport og de større sammenhængende lavtliggende områder. Delstrækningen afgrænses i nord ved Grenen til Haldbjerg. Kyststrækningen ligger ud Ålbæk Bugt, er ca. 82 km lang og ligger i Frederikshavn Kommune. Øerne Græsholm og Hirsholm hører med til delstrækningen.

Byer/sommerhusområder

Byerne Skagen, Hulsig, Rannerød, Hjortlund, Ålbæk, Vester Knasborg, Jerup, Strandby og Frederikshavn, samt sommerhusområderne Bratten, Bratten Strand, Klemmensgårde, Lerbæk og Apholmen ligger inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs dele af strækningen.

Natur

Natura 2000-område nr. 1 Skagens Gren dækker et lille område af delstrækningens nordligste ende. Dertil ligger Natura 2000-områderne: nr. 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede, samt nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb inden for delstrækningen. Langs delstrækningen ligger blandt andre de fredede områder Skagens Green, Hulsig Hede, Videslet, Sydstrand og Bangsbo Bakker.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af hede, mose, vandløb, søer, strandeng, eng og overdrev langs store dele af strækningen.