Delstrækning J4.05

Delstrækningen J4.05 er en del af kommuneren Morsø og Skive. Delstrækningen starter ved Hestør Odde til Nykøbing Mors på Mors og fra Glyngøre til Kås Hoved på Salling.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.05.01    J4.05.02    J4.05.03

Strækningen er ca. 68 km lang. J4.05 omfatter strategistrækningerne: J4.05.01 – J4.05.03.

Om delstrækning J4.05

Delstrækningen er udpeget for holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen dækker Kås Sund og Salling Sund og strækker sig fra Hestør Odde til Nykøbing Mors på Mors og fra Glyngøre til Kås Hoved på Salling. Kyststrækningen er ca. 68 km og ligger i Morsø Kommune og Skive Kommune.

Byer/sommerhusområder

Mors Kommune: Her ligger byerne Sønderby, Sillerslev, Ørding, Vittrup Gårde og Sallingsund samt sommerhusområdet Sillerslevøre.

Skive Kommune: Her ligger byerne Glyngøre, Strømhuse, Sallingsund, Harre, Over Hjerk, Neder Hjerk, Nymølle, Spøttrup og Ålbæk samt sommerhusområderne Kybehuse, Vile Vestergård, Vile Strandgård, Harre Bjerg, Harre Vig, Fjord Kær, Knud Strand, Vadum Strand og Ålbæk Strand.

Der ligger spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Mors Kommune: Den vestligste ende af delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger det fredede område Legind Bjerge – Højris inden for delstrækningen.

Skive Kommune: Den vestligste ende af delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 31 Kås Hoved. Dertil ligger de fredede områder Harre Jordvolde og Kås inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, overdrev, mose, søer, vandløb og hede langs store dele af delstrækningen.