Delstrækning J4.04

Delstrækningen J4.04 er en del af kommuneren Thisted og Morsø. Starter ved Vilsund Vest til Feggesund Nord i Thy og fra Skarrehage Vildtreservat til Vilsund øst på Mors.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J4.04.01    J4.04.02    J4.04.03    J4.04.04    J4.04.05

Strækningen er ca. 45 km lang. J4.04 omfatter strategistrækningerne: J4.04.01 – J4.04.05.

Om delstrækning J4.04

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet samlet. Delstrækningen dækker Thisted Bredning og strækker sig fra Vilsund Vest til Feggesund Nord i Thy og fra Skarrehage Vildtreservat til Vilsund øst på Mors. Kyststrækningen er ca. 45 km lang og ligger i Thisted Kommune og Morsø Kommune.

Byer/sommerhusområder

Thisted Kommune: Her ligger byerne Ås, Thisted, Sennels, Hovsør og Tofthuse inden for delstrækningen.

Morsø Kommune: Her ligger byerne Hamborg, Nørre Dråby, Flade og Sundby inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs hele delstrækningen.

Natur

Thisted Kommune: Den nordligste ende af delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Dertil ligger det fredede område Ås Strand inden for delstrækningen.

Morsø Kommune: Den nordligste ende af delstrækningen berøres af Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Dertil ligger de fredede områder Fegge Klit, Salgerhøj og Hanklit inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, overdrev, mose, søer, vandløb og hede langs store dele af delstrækningen.