Delstrækning J3.01

Delstrækningen J3.01 er en del af Thisted Kommune og strækker sig fra Lodbjerg Klitplantage til syd for Hanstholm. Strækningen er ca. 40 km lang. J3.01 omfatter strategistrækningerne: J3.01.01 - J3.01.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J3.01.01    J3.01.02    J3.01.03

J3.01 omfatter strategistrækningerne: J3.01.01 - J3.01.03.

Om delstrækning J3.01

Delstrækningens er udpeget på baggrund af den ensrettede sedimenttransport og den lille oversvømmelsesrisiko. Kyststrækningen ligger ud til Nordsøen i Thisted Kommune, er ca. 40 km lang og strækker sig fra Lodbjerg Klitplantage til syd for Hanstholm.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Lyngby, Stenbjerg, Nørre Vorupør og Klitmøller.

Natur

Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 områderne: Nr. 43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg, Nr. 25 Vangså Hede, Nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø. Derudover ligger de fredede områder Lyngby-Flade Sø, Stenbjerg-Vorupør, Førby Sø, Vangså, Ørhage og Hanstedreservatet inden for delstrækningen.

Langs hele strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, hede, mose, søer, og vandløb.