Delstrækning J2.08

Delstrækningen J2.08 er en del af Thisted kommune og starter ved Thyborøn Kanal til Lodbjerg Klitplantage. Strækningen er ca. 15 km lang. J2.08 omfatter strategistrækningerne: J2.08.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.08.01

J2.08 omfatter strategistrækningerne: J2.08.01.

Om delstrækning J2.08

Delstrækningen er udpeget på baggrund af den dominerende nordgående sedimenttransport. Strækningen afgrænses i syd ved Thyborøn Kanal og i nord omkring Lodbjerg Klitplantage. Kyststrækningen er ca. 15 km lang og ligger i Thisted Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byen Agger.

Natur

Delstrækningen er berørt af Natura2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, samt Natura2000-område nr. 43 Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg. Dertil ligger det fredede område Lyngby-Flade Sø inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af strandeng, søer, hede, eng og vandløb.