Delstrækning J2.06

Delstrækningen J2.06 er en del af kommunerne Holstebro og Lemvig. Strækningen omfatter Nissum Fjord og er afgrænset i Thorsminde ved indløbet til fjorden. Strækningen er ca. 98 km lang. J2.06 omfatter strategistrækningerne: J2.06.01 – J2.06.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.06.01    J2.06.02

J2.06 omfatter strategistrækningerne: J2.06.01 – J2.06.02.

Om delstrækning J2.06

Delstrækningen er udpeget for at holde fjorden samlet. Delstrækningen omfatter Nissum Fjord og er afgrænset i Thorsminde ved indløbet til fjorden. Delstrækningen er ca. 98 km lang og ligger i Lemvig Kommune og Holstebro Kommune.

Byer/sommerhusområder

Lemvig Kommune: Her ligger byerne Havsøre, Nees og Ballesig.

Holstebro kommune: Her ligger byerne Susgård, Felsted Huse, Neder Torup og Nørre Fjand, samt sommerhusområdet Nørhede.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs størstedelen af delstrækningen.

Natur

Hele Nissum Fjord er omfattet af Natura2000-område nr. 65 Nissum Fjord. Langs delstrækningen ligger de fredede områder Bøvling Klit og Holmen, Krogshede Enge og Skindbjerggård.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af strandeng, eng, søer, vandløb, overdrev, hede og mose langs hele delstrækningen.