Delstrækning J2.01

Delstrækningen J2.01 er en del af Varde Kommune og starter ved Blåvands Huk til Henne strand. Strækningen er ca. 21 km lang.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.01.01

J2.01 omfatter strategistrækningerne: J2.01.01.

Om delstrækning J2.01

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt på baggrund af den dominerende sydgående sedimenttransport. Delstrækningen afgrænses i syd omkring Blåvands Huk og i nord ved Henne strand. Kyststrækningen hører til Varde Kommune og er ca. 21 km lang.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger sommerhusområderne Vejers Strand, Grærup Strand, Børsmose Strand og Henne Strand.

Natur

Størstedelen af delstrækningen er omfattet af Natura2000-område 84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage. Langs delstrækningen ligger endvidere de fredede områder Grærup Langsø, Løvklit og Fiil Sø.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs hele strækningen i form af overdrev, heder, søer, vandløb, eng og strandeng.