Delstrækning J1.07

Delstrækningen J1.07 er en del af Fanø kommune og omfatter øen Fanø. Strækningen er ca. 73 km lang og. J1.07 omfatter strategistrækningerne: J1.07.01 – J1.07.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J1.07.01    J1.07.02    J1.07.03    J1.07.04

J1.07 omfatter strategistrækningerne: J1.07.01 – J1.07.04.

Om delstrækning J1.07

Delstrækningen er udvalgt for at holde Fanø samlet. Delstrækningen omfatter øen Fanø som ligger i Vadehavet. Kystrækningen er ca. 73 km lang og ligger i Fanø Kommune.

Byer/sommerhusområder

På Fanø ligger byerne Nørre Bjerge, Nordby, Gammelby, Rindby og Sønderho, samt sommerhusområderne Kåverdal, Rindby Strand og Fanø Vesterhavsbad.

Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Hele delstrækningen ligger inden for Natura-2000 område 89 Vadehavet. Der er flere fredede områder på Fanø, herunder: Skrånbjerg, Fanø Syd, Sønderho og Nordby Klit.

Der er endvidere §3 beskyttede naturtyper i form af eng, hede, strandeng, søer, vandløb, overdrev og moser.