Delstrækning J1.05

Delstrækningen J1.05 er en del af Varde Kommune og starter ved sydspidsen af Skallingen til Blåvands Huk. Strækningen er ca. 17 km lang. J1.05 omfatter strategistrækningerne: J1.05.01 – J1.05.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J1.05.01    J1.05.02

J1.05 omfatter strategistrækningerne: J1.05.01 – J1.05.02.

Om delstrækning J1.05

Delstrækningens er udpeget på grund af kyststrækningens eksponering samt den dominerende sydgående sedimenttransport. Delstrækningens afgrænsning løber fra sydspidsen af Skallingen til Blåvands Huk. Delstrækningen ligger i Varde Kommune og er ca. 17 km lang.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger sommerhusområderne Skallingen, Oksby og Blåvand. Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Hele delstrækningen ligger inden for Natura 2000 område 89 Vadehavet. Langs delstrækningen ligger de fredede områder Skallingen og Bolbjerge.

Størstedelen af delstrækningen er omfattet af §3 beskyttede naturtyper, herunder hede, overdrev, mose, strandeng, sø og beskyttede vandløb.