Delstrækning J1.04

Delstrækningen J1.04 er en del af kommunerne Esbjerg og Varde. Starter ved Hjerting til Skallingens sydspids. Strækningen er ca. 43 km lang og omfatter øen Langli. J1.04 omfatter strategistrækningerne: J1.04.01 - J1.04.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J1.04.01    J1.04.02    J1.04.03

J1.04 omfatter strategistrækningerne: J1.04.01 - J1.04.03.

Om delstrækning J1.04

Delstrækningen er udpeget for at holde det store lavtliggende område samlet. Delstrækningen afgrænsning går fra nord for Hjerting til Skallingens sydspids i Vadehavsområdet. Øen Langli hører med til delstrækningen. Kyststrækningen er ca. 43 km lang og ligger i Esbjerg Kommune og Varde Kommune.

Byer/sommerhusområder

Esbjerg Kommune: Her ligger byerne Marbæk og Myrtue samt sommerhusområdet Vesterstrand.

Varde Kommune: Her ligger byerne Tarp og Ho samt sommerhusområdet Sønderballe.

Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Hele delstrækningen ligger inden for Natura 2000 område 89 Vadehavet.

Esbjerg Kommune: Her ligger de fredede områder Ho Bugt strandsti, Sjælborg Hede, Marbæk Plantage, Myretue Vest og Kravnsø Mark.

Varde Kommune: Her ligger de fredede områder Ho, Bredmose, Nørballe og Skallingen.

Langs næsten hele delstrækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af, strandenge, enge, overdrev, søer, vandløb og heder.