Delstrækning J1.02

Delstrækningen J1.02 er en del af kommunerne Tønder og Esbjerg. Starter ved Rømødæmningen til Esbjerg. Strækningen er ca. 93,6 km lang og inkluderer øen Mandø. J1.02 omfatter strategistrækningen: J1.02.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J1.02.01

J1.02 omfatter strategistrækningerne: J1.02.01.

Om delstrækning J1.02

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde de store sammenhængende lavtliggende områder bag diget samlet. Delstrækningen i Vadehavsområdet går fra Rømødæmningen til Esbjerg og inkluderer øen Mandø. Delstrækningen er ca. 93,6 km lang og ligger i Tønder Kommune og Esbjerg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Tønder Kommune: Her ligger blandt andre byerne Havervad og Rejsby.

Esbjerg Kommune: Her ligger blandt andre byerne Gammel Hviding, Vester Vedsted, Sønder Farup, Øster Vedsted, Ribe, Nørre Farup, Kærbøl, Hillerup, Store Darum, Allerup og Tjæreborg.

Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Hele delstrækningen ligger inden for Natura 2000 område 89 Vadehavet. Inden for delstrækningen ligger blandt andre det fredede område Ribe Holme i Esbjerg Kommune. Der er §3 beskyttede naturtyper i form af eng, strandeng, marsk, søer, vandløb, mose, hede og overdrev langs store dele af strækningen.