Delstrækning J1.01

Delstrækningen J1.01 er en del af Tønder kommune og starter ved den dansk-tyske grænse til sydsiden af Rømødæmningen. Strækningen er ca. 33 km lang. J1.01 omfatter strategistrækningen: J1.01.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J1.01.01

J1.01 omfatter strategistrækningerne: J1.01.01.

Om delstrækning J1.01

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt for at holde de store lavtliggende områder bag diget samlet. Kyststrækningen er en del af Vadehavet og er ca. 33 km lang. Strækningen går fra den dansk-tyske grænse til sydsiden af Rømødæmningen. Delstrækningen ligger i Tønder Kommune.

Byer/sommerhusområder

Delstrækningen inkluderer blandt andre byerne Højer, Emmerlev, Hjerpsted, Koldby, Husum-Ballum og Vesterende-Ballum. Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Hele delstrækningen ligger inden for Natura 2000 område 89 Vadehavet. Fredede områder langs kyststrækningen inkluderer blandt andre Margrethe Kog og Hjerpsted.

Langs store dele af strækningen er der beskyttede naturtyper i form af eng, strandeng, søer, mose, hede og overdrev.