Delstrækning F2.19

Delstrækningen F2.19 ligger i kommunerne Langeland, Ærø og Svendborg og omfatter øerne Strynø, Strynø Kalv, Bredholm, Vogterholm, Store Egholm, Lille Egholm, Nyland, Birkholm, Hjortø, Hjelmshoved, Drejø og Skarø beliggende i den østlige del af Det Sydfynske Øhav. Delstrækningen er sammenlagt ca. 73,1 km lang. F2.19 omfatter strategistrækningerne: F2.19.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.19.01

F2.19 omfatter strategistrækningerne: F2.19.01.

Om delstrækning F2.19

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde den østlige del af de mindre sydfynske øer samlet. Strynø, Strynø Kalv, Vogterholm og Bredholm hører til Langeland Kommune. Egholm, Lille Egholm, Nyland og Birkholm hører til Ærø Kommune. Hjortø, Hjelmshoved, Drejø og Skarø hører til Svendborg Kommune. Delstrækningen er sammenlagt ca. 73,1 km lang.

Byer/sommerhusområder

I Langeland Kommune ligger byerne Strynø By og Strynø Kalv. Ærø Kommune har på øen Birkholm byen Birkholm By. I Svendborg Kommune ligger Hjortø By, Drejø By og Skarø By.

På flere af øerne er der landbrugsjorder.

Natur

Alle øerne ligger inden for Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav. På alle øerne er der §3 beskyttede områder i form af enge, overdrev, søer og strandenge.