Delstrækning F2.18

Delstrækningen F2.18 ligger i Ærø Kommune og kyststrækningen er ca. 45 km lang. Delstrækningen strækker sig fra Vejsnæs op langs den vestlige kyst til Søby og slutter syd for Strandskov ved Ærøskøbing. Kyststrækningen ligger ud til Marstal Bugten, Østersøen og Lillebælt. F2.18 omfatter strategistrækningerne: F2.18.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.18.01

F2.18 omfatter strategistrækningerne: F2.18.01.

Om delstrækning F2.18

Der er på delstrækningen kun få lavtliggende områder (herunder Vitsø Nor og markarealerne ved Strandhuse) og delstrækningen er derfor holdt samlet. Delstrækningen strækker sig fra Vejsnæs op langs den vestlige kyst til Søby og slutter syd for Strandskov ved Ærøskøbing. Kyststrækningen ligger ud til Marstal Bugten, Østersøen og Lillebælt. 

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Bromade, Søby og Strandhuse og Lammehuse. Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Den sydøstlige del af kyststrækningen samt kyststrækningen, der ligger ud til Revkrog er omfattet af Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav. Den nordvestvendte kyststrækning mellem Vitsø Nor og Skjoldnæs ligger ud til Natura2000 område nr. 197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. De fredede områder Vodrup Klint samt området Vitsø Nor og Søbygård ligger inden for delstrækningen.

På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.