Delstrækning F2.17

Delstrækningen F2.17 ligger i Ærø Kommune og kyststrækningen er ca. 61 km lang og omfatter Halmø. Delstrækningen ligger ud til Det Sydfynske Øhav og starter syd for Strandskov ved Ærøskøbing og slutter ved Vejnæs. F2.17 omfatter strategistrækningerne: F2.17.01 - F2.17.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.17.01     F2.17.02     F2.17.03     F2.17.04     F2.17.05

F2.17 omfatter strategistrækningerne: F2.17.01 – F2.17.05.

Om delstrækning F2.17

Delstrækningens afgrænsninger er udvalgt for at holde de store lavtliggende områder på den østlige del af Ærø samlet. Delstrækningen ligger ud til Det Sydfynske Øhav og starter syd for Strandskov ved Ærøskøbing og slutter ved Vejnæs.

Byer/sommerhusområder

Byerne Urehoved, Ærøskøbing, Kragenæs, Ørnæs, Ommel, Marstal, Trappeskov og Eske ligger inden for delstrækningen. Langs med delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Størstedelen af kyststrækningen ligger ud til Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav. På strækningen ligger det fredede område Møllebakken – Ærøkøbings markjorder samt Ommel Kirke. På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.