Delstrækning F2.16

Delstrækningen F2.16 ligger i Langeland Kommune og kyststrækningen er ca. 63 km lang. Delstrækningen starter nord for Ristinge Strand og slutter ved Peløkke. F2.16 omfatter strategistrækningerne: F2.16.01 - F2.16.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.16.01     F2.16.02

F2.16 omfatter strategistrækningerne: F2.16.01 – F2.16.02.

Om delstrækning F2.16

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde det større lavtliggende område omkring Lindelse Nor samlet, herunder byen Rudkøbing. Delstrækningen starter nord for Ristinge Strand og slutter ved Peløkke.

Byer/sommerhusområder

Byerne Kædeby Haver, Bogø, Klærsø, Kragholm Huse og Rudkøbing ligger inden for delstrækningen. Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Strækningen er omfattet af Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav. Der er enkelte mindre fredede områder langs strækningen. På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.