Delstrækning F2.15

Delstrækningen F2.15 ligger i Langeland Kommune og kyststrækningen er ca. 60 km lang. Delstrækningen starter ved Sønder Longelse på østsiden af Langeland og slutter nord for Ristinge Strand på vestsiden af Langeland. F2.15 omfatter strategistrækningerne: F2.15.01 - F2.15.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.15.01     F2.15.02     F2.15.03

F2.15 omfatter strategistrækningerne: F2.15.01 – F2.15.03.

Om delstrækning F2.15

Delstrækningen afgrænser det store lavtliggende område på det sydlige Langeland med primært nordgående netto-sedimenttransportretning. Delstrækningen starter ved Sønder Longelse på østsiden af Langeland og slutter nord for Ristinge Strand på vestsiden af Langeland.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Slåvænget, Vognsbjerg, Keldsnor, Harsmark, Bagenkop, Nyby og Ristinge, samt sommerhusområdet Bukkemose.

Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Delstrækningens østvendte side ligger ud til Natura2000 område nr. 126 Stenrev sydøst for Langeland. Den sydligste ende samt hele den østlige del af strækningen er omfattet af Natura2000 område nr. 127 Sydfynske Øhav. Der er flere fredede områder langs strækningen, blandt andet Skovsgård, Skovsgård Gods, Fredmosen og Tryggelev Nor. På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper, i form af søer, strandenge, overdrev og moser.