Delstrækning F2.14

Delstrækningen F2.14 ligger i Langeland Kommune og kyststrækningen er ca. 34 km lang. Delstrækningens nordlige grænse er placeret ved Hou Strand og den sydlige grænse ved Sønder Longelse. F2.14 omfatter strategistrækningerne: F2.14.01 - F2.14.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.14.01     F2.14.02

F2.14 omfatter strategistrækningerne: F2.14.01 – F2.14.02.

Om delstrækning F2.14

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt på baggrund af de store sammenhængende lavtliggende områder og den sydgående netto-sedimenttransportretning. Delstrækningens nordlige grænse er placeret ved byen Hou og den sydlige grænse ved Sønder Longelse.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Bastemose, Østerhuse, Snøde Hesselbjerg, Sønderskov Huse, Stengade Strand og Spodsbjerg, samt sommerhusområderne Nordstrand og Løkkeby. Langs hele delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Der er enkelte mindre fredede områder på strækningen, blandt andet Tranekær Park og Sø. På flere mindre dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper, i form af søer, strandenge, overdrev og moser.