Delstrækning F2.11

Delstrækningen F2.11 ligger i Middelfart Kommune, ud til Lillebælt og Gamborg Fjord og kyststrækningen er ca. 24 km lang. Delstrækningen starter syd for Skrillinge Strand og slutter nordøst for Strib. Fænø hører med til delstrækningen og er ca. 11 km lang. F2.11 omfatter strategistrækningerne: F2.11.01 - F2.11.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.11.01     F2.11.02     F2.11.03     F2.11.04

F2.11 omfatter strategistrækningerne: F2.11.01 – F2.11.04.

Om delstrækning F2.11

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at holde Middelfart og Lillebælt samlet. Langs hele delstrækningen er der mindre lavtliggende områder.

Delstrækningen starter syd for Skrillinge Strand og slutter nordøst for Strib. Fænø hører med til delstrækningen og er ca. 11 km lang.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Sølyst, Skrillinge Strand, Hindsgavlsbro, Middelfart og Strib. Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs hele strækningen.

Natur

Den sydligste ende af delstrækningen ligger ud til Natura 2000 område nr. 112 Lillebælt. Der er flere fredede områder langs kyststrækningen, blandt andre Strib Gamle Slot.

På dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper, i form af søer, strandenge, overdrev og moser.