Delstrækning F2.05

Delstrækningen F2.05 er en del af kommunerne Svendborg og Faaborg-Midtfyn og starter vest for Lehnskov Gods og slutter vest for Nab Strand. Kyststrækningen er ca. 20,5 km lang og ligger ud til Det Sydfynske Øhav og Nakkebølle Fjord. F2.05 omfatter strategistrækningen: F2.05.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.05.01

F2.05 omfatter strategistrækningerne: F2.05.01.

Om delstrækning F2.05

Afgrænsningen af delstrækningen er fastlagt så de lavtliggende områder uden større byer holdes samlet i det beskyttede farvand syd for Fyn. Delstrækningen starter vest for Lehnskov Gods og vest for Nab Strand. Kysstrækningen er ca. 20,5 km lang og ligger ud til Det Sydfynske Øhav og Nakkebølle Fjord.

Byer/sommerhusområder

Inden for Svendborg Kommune ligger byerne Ballen og Strandhuse. Inden for Faaborg-Midtfyn Kommune ligger byerne Fjællebroen, Hestehave, Dybskrog og Nabbe.

Langs hele strækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Der er flere fredede områder langs kyststrækningen, blandt andre Syltemade Ådal og Præstegårdsskov. På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.