Delstrækning F2.03

Delstrækningen F2.03 er en del af kommunerne Nyborg og Svendborg og starter i nord ved Kløverhage og slutter i syd ved Skårupøre. Strækningen er ca. 27 km lang og ligger ud til Storebælt. F2.03 omfatter strategistrækningerne: F2.03.01 - F2.03.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F2.03.01     F2.03.02

F2.03 omfatter strategistrækningerne: F2.03.01 – F2.03.02.

Om delstrækning F2.03

Afgrænsningen af delstrækningen er fastlagt så den omfavner en større ensartet strækning med få mindre lavtliggende områder og ensrettet sydgående sandtransportretning. En stor del af kyststrækningen ligger i læ af Langeland mod øst.

Delstrækningen starter i nord ved Kløverhage og slutter i syd ved Skårupøre. Strækningen er ca. 27 km lang og ligger ud til Storebælt.

Byer/sommerhusområder

I Nyborg kommune ligger byen Åhuse samt campingområdet Kongshøj. I Svendborg kommune ligger byerne Revsøre, Teglgårdshuse, Bøsøre, Holmskov, Lundeborg, Brohave, Vængemose, Åbyskov, Aspedam og Skårupøre. Herudover ligger sommerhusområderne Revsøre Sommerby, Stokkebæk Strand, Holmskov strand, Strandlyst Strand og Elsehoved Strand i Svendborg Kommune.

Langs hele delstrækningen er der desuden spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Både i Nyborg og Svendborg Kommune støder delstrækningen op til Natura2000 område nr. 116 Centrale Storebælt. I Svendborg Kommune ligger endvidere natura2000 område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm. De fredede områder Lundeborg Strand og Gl. Lundeborg ligger inden for delstrækningen.

På store dele af strækningen er der §3 beskyttede naturtyper, i form af søer, strandenge, overdrev og moser.